സയന്‍സും കേരളസമൂഹവും – മുഖാമുഖം

2.2.17 രാവിലെ 10 am-11.30 am
‘സയന്‍സും കേരളസമൂഹവും’-മുഖാമുഖം
സദസ്സുമായുള്ള ആശയവിനിമയം- Ravichandran C with ജീവന്‍ ജോബ് തോമസ്(authour)-
കേരള ലിറ്റററി ഫെസ്റ്റിവല്‍, കോഴിക്കോട് കടല്‍പ്പുറം,
Conducted by സാംസ്‌ക്കാരിക വകുപ്പ്-കേരളസര്‍ക്കാര്‍ & ഡി.സി ബുക്‌സ് കോട്ടയം

Read More