ഈ വരുന്ന സെപ്റ്റംബർ 21 22 തീയതികളിൽ
എറണാകുളം ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ച് ..
ഇരുപതു പ്രഭാഷകർ
ഇരുപതു വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങൾ ..
എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു …
എസ്സെൻഷ്യ 2019..