ന്യായവൈകല്യങ്ങളും കപട യുക്തിവല്‍ക്കരണവും

10.2.17  ; 1.30 pm പ്രസന്റേഷന്‍ by Ravichandran C ന്യായവൈകല്യങ്ങളും കപട യുക്തിവല്‍ക്കരണവും (Logical Fallacies and Sham Reasoning) ചാപ്റ്റര്‍ കോളേജ്, കൊല്ലം Conducted by esSENSE, Kollam & ചാപ്റ്റര്‍ കോളേജ്,...

Read More