മതവും മാനവികതയും

ബൈബിൾ ഉല്പത്തി പുസ്തകം : അദ്ധ്യായം 12 15 ഫറവോന്റെ പ്രഭുക്കന്മാരും അവളെ കണ്ടു, ഫറവോന്റെ മുമ്പാകെ...

Read More