മതനിന്ദ -ഒരു ഘോഷയാത്രാ ഗാനം

മതനിന്ദ -ഒരു ഘോഷയാത്രാ ഗാനം അവരുടെ ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് മുമ്പിൽ എന്റെ വണ്ടി നിന്നു പോയി. ത്രിശൂലവും കുരിശും കൊണ്ട് അവർ എന്റെ ചുറ്റും വേലി കെട്ടി. അവർ തന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ കൊന്ത ചൊല്ലലിന്റെയും തലാഖ് ചൊല്ലലിന്റെയും പാഠങ്ങൾ ആയിരുന്നു....

Read More