ഡോക്ടർ എൻ. ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ ഒരു ചെറിയ അബദ്ധം

ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് സയന്റിഫിക് ഹെറിറ്റേജ് (Indian Institute of Scientific Heritage, IISH) എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ഡയറക്ടറായ ഡോക്ടർ എൻ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ കണ്ട ഒരു ചെറിയ അബദ്ധം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കട്ടെ.

അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതാണ് –

സംസ്ഥനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല് എംഎല്എമാര് ഉള്ളത് മലപ്പുറത്താവാന് കാരണം മുസ്ലിം സ്ത്രീകള് പന്നി പ്രസവിക്കുന്ന മാതിരി ഓരോ വീട്ടിലും കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് രണ്ടും മൂന്നും ഭാര്യമാരെ വച്ച് കൊണ്ട്.

Read More