ആധുനിക കാല അടിമത്തത്തെക്കുറിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ?

Wall street journal ന്റെ നിർവ്വചന പ്രകാരം “The term refers to a situation in which a person has taken away another’s freedom so they can be exploited”. അതായത്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കവർന്നെടുക്കുകയും അത് ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കഠിന ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി വരുന്നുണ്ട്, ഇല്ലേ?ഇനി ചുറ്റിനും ഒന്ന് നോക്കൂ, രാവിലെ ചായ ക്കടയിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ യജമാനനന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് അനുസരിച്ചു ജോലി ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയെ ഓർമ്മയില്ലേ?തുണിക്കടയിൽ പോയപ്പോൾ, ഇരിക്കാൻ പോലും അനുവാദമില്ലാതെ രാവിലെ എട്ടു മുതൽ വൈകുന്നേരം ഒൻപതു മണിവരെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടില്ലേ?’ബംഗാളി’ എന്ന് ഓമനപേരിട്ടു വിളിക്കുന്ന വടക്കു കിഴക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു വന്ന തൊഴിലാളിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടില്ലേ?എല്ലാം വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യ വും നിഷേധിച്ചു പല വീടുകളിലും ഉള്ള വീട്ടു വേലക്കാരി (domestic servant) യും ആധുനിക അടിമത്തത്തിന്റെ നിർവ്വചനത്തിൽ വരും.

Read More