മനുഷ്യന്‍റെ കാഴ്ചയും മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ താല്‍പര്യവും

കാഴ്ചയും പ്രകാശവും  പൊതുവിൽ പറയാറുള്ള കാഴ്ചയുടെ വിശദീകരണത്തിൽ വിസരണ (Scattering) ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന...

Read More