ദൈവവുമായി കരാർ ഒപ്പിടിവിക്കുന്ന സംഘടനകൾ.!!

ഭാരത് സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ് എന്ന സംഘടനയുടെ പ്രതിജ്ഞയാണ് താഴെ കാണുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് ആർമി...

Read More